GEESTKUNDE
    weblog
  Deutsche Fassung
    inleiding
    doelstelling geestkunde
    inhoud
 1  de menselijke geest
 2  geest, ziel en lichaam
 3  de aanvangstoestand
 4  geestelijke ontwikkeling
 5  geestelijke hereniging
    het mensbeeld
    samenvatting geestkunde
    geestelijke ervaringen
    het zinnebeeld 'algeestvonk'
    Geestkunde (boek)
    De Levensweg (boek)
    boekbesprekingen
    over de schrijver
    literatuuroverzicht
    verklarende woordenlijst
    vragen en antwoorden
    vreemde woordenlijsten
    tijdschriftartikelen
 1  Zo boven, zo beneden
 2  de I Tjing en geestkunde
 3  Nederlandse mystiek
 4  Hildegard en geestkunde
 5  Swedenborg en geestkunde
 6  Jakob Lorber en geestkunde
 7  Rudolf Steiner en geestkunde
 8  McDonald-B en geestkunde
    - - - - - - - - -
    God als man en vrouw
    God en mens
    de mens op weg naar God
    God, Gods engelen, de mens
    de vormen binnen de godheid
    Jezus
    geschiedenis der mensheid
    Kerstmis
    Pasen en Pinksteren
    Jezus' wederkomst
    nieuwe openbaringen
    Hildegard  visioenen
    Sint Joris en de draak
    Dante  La Divina Commedia
    Pythagoras  getallenleer
    de Gulden Snede
    godsdienst en wetenschap
    wisselwerking geest-hersenen
    het 'ik' en het 'zelf'?
    gedichten
    voor de jeugd
    - - - - - - - - -
    agenda
    gastenboek
    contact
    colofon
    links

Inleiding geestkunde

Het onderwerp van deze verhandeling is geestkunde (spirituologie), zoals die in de boeken Geestkunde en De Levensweg van Freek van Leeuwen is beschreven.
Zo op het eerste gezicht lijkt geestkunde iets te zijn wat niet van deze wereld is, maar in het verloop van deze verhandeling zal blijken dat we ons met geestkunde in feite ook met de grote levensvragen bezighouden:

 • wie ben ik,
 • waar kom ik vandaan,
 • waar ga ik naar toe en
 • hoe geef ik zin aan dit tijdelijke bestaan?
Waardoor geestkunde wel degelijk tot de ervaarbare werkelijkheid behoort; zij het dat het een ínnerlijke, geestelijke werkelijkheid is; het is de werkelijkheid van jezelf als geest in je eigen binnenwereld: de bewuste, vermogende levenskracht... die nú de betekenis van deze woorden, vanaf deze pagina, tot zichzelf door laat dringen.
De zin van dit tijdelijke, stoffelijke bestaan is voor de mens een raadsel, dat je zelf moet zien op te lossen; en het is daardoor dat je je deze levensvragen stelt.

Omdat jij het zélf bent die zich deze vragen stelt, zullen we, om ze te kunnen beantwoorden, om te beginnen onze aandacht moeten richten op de eerste vraag, die ook de kernvraag is: Wie ben ik?
Dat betekent dat we ons moeten gaan bezighouden met zelfkennis, met de kennis van het wézenlijke van onszelf. Dat wezenlijke is: de menselijke geest als de bewuste, vermogende levenskracht, die over de geestelijke vermogens beschikt: met name het vermogen

 • de dingen om je heen waar te nemen
 • ze in jezelf te overdenken
 • en te doorvoelen
 • en zo een te besluit te vormen er iets mee te willen doen.
We moeten ons met andere woorden gaan bezighouden met geestkunde, want onder geestkunde wordt zelfkennis verstaan als de kennis van jezelf als de menselijke geest, de kennis van het eeuwige wézen dat je bént: de vermogende levenskracht.
In geestkunde worden daartoe de volgende onderwerpen behandeld... geheel vanuit het gezichtspunt van de geest:

 • de geest als de bewuste levenskracht,
 • die over de geestelijke vermogens beschikt en
 • die daarmee een geestelijke ontwikkeling kan doormaken
 • die niet alleen leidt tot zelfverwerkelijking, maar ook
 • tot hereniging met de algeest, je geestelijke oorsprong.
Want bij geestkunde gaat het ook over de verhouding tot je medemensen naar búiten toe (de uitgekeerde instelling) en die tot je geestelijke oorsprong naar bínnen toe (de ingekeerde instelling).

Ga je geestkunde op jezelf toepassen - door je vermogens om te vormen tot het geweten en de deugden - dan kun je daarmee niet alleen jezelf geestelijk ontwikkelen - wat de zin van je bestaan is - maar daardoor ook je verstandhouding met je medemensen verbeteren en je uiteindelijk met je geestelijke oorsprong herenigen; je kunt je herenigen met de eeuwige bron waar je als geest ooit uit bent voortgekomen en ook weer naar onderweg bent.
Want er is één hoofdweg voor de mens: de weg terug naar onze God, maar er zijn veel zijwegen... die de mens er juist steeds toe aanzetten

 • met zijn geestelijke vermogens een keuze te maken
 • en daardoor geestelijk te groeien.
Geestkunde staat apart van geloofsrichtingen of gedachtenstelsels, doordat het geen geloof of mening is, maar een beschrijving van de menselijke geest en van de geestelijke betekenis van het bestaan op aarde; die beschrijving is gestoeld op waarnemingen en op vergelijking daarvan met de geestelijke ervaringen van anderen.
Iedere mens die de blik naar binnen richt, kan de beschreven eigenschappen van de geest - in de vorm van de werkzaamheid van de geestelijke vermogens - rechtstreeks bij zichzelf waarnemen.

terug naar boven