De betekenis van de naam Eva


Door de schrijfster Sara Esther Crispe

In het Nederlands is de naam van de eerste vrouw in de geschiedenis Eva, maar in het Hebreeuws heeft zij de naam Chavah. Volgens de Joodse mystieke traditie heeft de naam Chavah drie betekenissen.
De eerste hangt samen met de uitleg die de Torah geeft, want zij is 'em kol chai': de moeder van al het leven (Genesis 3:20). De Middeleeuwse schrijver Rashi verklaart deze zin als volgt. De naam Chavah is afgeleid van het Hebreeuwse woord chayah, dat 'de levende' betekent. De betekenis van Chavah belichaamt zowel het wezen van het leven zelf, alsook het scheppende vermogen van de vrouw leven te schenken aan anderen. De gedachte 'moeder van al het levende' drukt niet alleen haar vermogen uit lichamelijk leven te schenken, maar ook om het te voeden en alle eigenschappen van het leven te bevorderen. Het is het vermogen van een moeder om iets dat in aanleg aanwezig is in haar kind tot ontwikkeling te brengen en te verwerkelijken door haar scheppende vermogens.
Chavah is niet alleen de moeder van het leven, maar zij betekent ook het leven als ervaring: chayah. De vraag kan worden gesteld waarom Chavah niet Chayah werd genoemd? Wat is het verschil tussen die twee namen? Als we naar de Hebreeuwse spelling kijken, is het verschil slechts één letter. De naam Chavah heeft de middelste letter vav (v) die numerlogisch gelijk is aan zes, terwijl Chayah de letter yud (y) heeft, met de waarde tien. Het verschil tussen deze twee getallen is vier: de letter dalet (d). Rabbijn Ginsburgh leert ons dat als we de letter dalet aan Chavah toevoegen, we het woord 'chedvah' krijgen: vreugde. Dit zegt ons dat als we Chavah omvormen in Chayah, in 'leven', zij: geboorte kan geven met vreugde.
Het is van belang om erop te wijzen dat het niet alleen om de gedachte van de lichamelijke geboorte gaat. De gedachte bij het moederschap is dat van een scheppende werkzaamheid, het geboren laten worden van een schepsel in deze wereld. En als dat wordt gedaan, moet dat met vreugde worden omgeven, zelfs als de gebeurtenis zelf pijnlijk kan zijn.

De tweede betekenis van de naam Chavah richt de aandacht op de samenhang met het woord 'chavayah', dat 'ervaring' betekent. Chavah is niet alleen de moeder van het leven, maar zij vertegenwoordigt ook de 'levenservaring'. Het huwelijk van het eerste mensenpaar, Adam en Chavah, is in werkelijkheid de menselijke levenservaring, de menselijke levensomstandigheid.
Door deze betekenis kunnen we de verstandhouding tussen haar en haar man, Adam, beter begrijpen. De naam Adam betekent niet alleen 'man', maar verwijst ook naar de 'mensheid', naar de mens in het algemeen. Daardoor vertegenwoordigt het huwelijk van Adam en Chavah de gehele menselijke levensomstandigheid.

De derde betekenis is afkomstig uit een vers in het boek Psalmen (19:3): "De nacht die weer door een nacht wordt gevolgd, drukt kennis uit." Het Hebreeuwse woord voor uitdrukken is yechaveh, dat ook samenhangt met het woord chavah. In verband hiermee is er een vers in het boek Job (36:2): "Wacht even op mij en ik zal je iets laten zien." De Hebreeuwse zin 'ik zal je iets laten zien' is: 'veachavecha', weer met dezelfde woordstam. Deze derde betekenis van Chavah kan dus worden begrepen als: tot uitdrukking brengen, tonen, laten zien, leren.

Deze drie betekenissen ten slotte, hangen met elkaar samen. Hoe vertegenwoordigt Chavah, de eerste vrouw, de moeder van al het leven? Door ervaring tot uitdrukking te brengen en door met die uitdrukking ervaring op te laten doen, bemoedert zij al het leven. Zij brengt vorm aan in vormloze stof en ontwikkelt het, en draagt het binnenin zichzelf tot het geschikt is om te worden geboren. Het bemoederen eindigt echter niet met de stoffelijke geboorte, want daarna gaat ze door dit leven te verzorgen, te voeden en het lichamelijk, gevoelsmatig en geestelijk te ondersteunen.
Heel het leven lang blijft ze het opvoeden en helpt ze te verwerkelijken wat in aanleg aanwezig is, om alle mogelijkheden zo veel als mogelijk is te ontwikkelen en tot uitdrukking te brengen. Door zich zo in te spannen, is ze voortdurend de oorzaak van nieuwe toestanden van werkzaamheid en diepte van levenservaringen, zowel in zichzelf als in al de haren rondom haar, en daardoor verkrijgt ze de titel 'moeder van al het leven'.

De Engelse tekst
According to the Jewish mystical tradition, there are three main concepts connected to the Hebrew name Chavah. The first comes from the explanation given in the Torah itself: because she is em kol chai - the mother of all life (Genesis 3:20).
The medieval commentator Rashi explains this phrase. The name Chavah is a derivative of the Hebrew word chayah, meaning "living one." Chavah embodies both the essence of life itself and the creative ability to grant that life to others. The idea of "mother of all life" expresses not only the ability to physically give birth, but also to create, nourish, and enhance all facets of life. This is the ability of a mother - to take something from the state of potential, develop it, and bring it to actualization through her creative abilities.
Chavah is not only the mother of life but also represents the experience of life.
The question though still remains as to why Chavah wasn't called Chayah? What is the difference between these two names? When looking at them in their Hebrew spelling, the difference in each name is one letter. The name Chavah has a vav which is numerically equal to six, and Chayah has the letter yud which is numerically equal to 10. The difference between these two number is four, the letter dalet. Rabbi Ginsburgh teaches that if we add the letter dalet to the name Chavah, we get the word chedvah, meaning "joy." This teaches us that we transform Chavah into Chayah, into "life," when she can birth with joy.
It is vital to mention that this is not merely the idea of physical birth. The concept of being a mother is being creative, birthing new realities into this world. And as we bring these lives into the world, we must do it with joy, even though the process may be a painful one.
The second understanding of the name Chavah focuses on its connection to the word chavayah, which means experience. Chavah is not only the mother of life but also represents the experience of life.
The marriage of the first couple, Adam and Chavah, is truly a marriage of the human experience, the human condition.
With this explanation, we can better understand the relationship between her and Adam, her husband. The name Adam is not merely a first name whose literal meaning is man, but also refers to mankind, to humanity in general. Therefore, the marriage of the first couple, Adam and Chavah, is that of the representation of human experience, that of the human condition!
The third meaning stems from a verse in the book of Psalms (19:3) "Night following night expresses knowledge." The Hebrew word for expression is yechaveh, which is also related to the word chavah. In this vein, there is a verse in the book of Job (36:2) "Wait for me a little while, and I will show you." The Hebrew phrase for I will show you is veachavecha, again from the same root. This third meaning of Chavah can be understood as expression, revelation, or manifestation.
Ultimately, these three meanings work together. How does Chavah, the first woman, represent the mother of all life? Through experience as expression and through expression as experience she mothers all life. She shapes and develops formless matter, carrying it within her until it is ready to be born. However, the mothering process does not end with physical birth, for she then continues to nurse this life, feeding and sustaining it physically, emotionally, and spiritually. She continues to nourish it throughout its life, helping to actualize its latent potential and helping this life to develop and experience its utmost expression. And by doing this, she is constantly giving birth to new levels of ability and depth of life experience, both within herself and within all those around her, earning the title "mother of all life."

Bron: www.chabad.org > The Jewish Woman > Spirituality and the Feminine > Biblical Women Chavah: Mother of All Life
Adapted from an article published in Jewish Women Speak About Jewish Matters, edited by Sarah Tikvah and Doron Kornbluth


terug naar God als man en vrouw, Genesis


^