Overgenomen uit:

Nieuwsbrief Jakob Lorber Stichting, december 2011


internet: www.lorber.nl

Een nieuwe tijd breekt aan
Het jaar 2011 is vrijwel om en we staan aan het begin van een nieuw jaar. Er zijn volkomen onverwachte dingen in dit bewogen jaar gebeurd, maar eigenlijk is er in de afgelopen tien jaar erg veel veranderd. Het begon met de vernietiging van het WTC - het wereldwijde handelscentnun - in New York op 11 september 2001. Exact zeven jaar later, het was oktober 2008, vielen veel banken wereldwijd om en ontstond de wereldwijde economische crisis. Tenminste, zo leek het misschien aan de buitenkant, maar in feite was het een voortzetting van de afbraak van het financiële systeem die in 2001 begon.
Nu zijn we weer drie jaar verder, het is 2011, en de financiële crisis behelst nu de euro en de dollar. De Zuid-Europese landen zijn in zwaar financieel weer gekomen en er is duidelijk behoefte aan een nieuwe aanpak van de problematiek. Het komende jaar, 2012, wordt op verschillende manieren door velen als een keerpunt beschreven en wij zijn daar getuigen van, maar evenzeer ook deelnemers.

De huidige mens werkt aan zijn gééstelijke ontwikkeling sinds de schepping van Adam en Eva, en die ontwikkeling is ongeveer 6100 jaar geleden begonnen (de ingrijpende overgang van jacht naar landbouw), zo schrijft Lorber in het Grote Johannes Evangelie (GJE). Sinds die tijd zijn er om de tweeduizend jaar zeer grote veranderingen opgetreden. De eerste was de zondvloed die de wereld van de Hanochieten wegvaagde. Dat was een ramp die weliswaar overal op aarde merkbaar was, maar uit de Lorberboeken (Huishouding van God) blijkt, dat de zondvloed voornamelijk plaatsvond in het gebied waar nu de Kaspische zee en het Aralmeer liggen. De tien steden van de Hanochieten zijn sinds die tijd onder de Kaspische zee verzwolgen. Daarna maakte de familie van Noach een nieuwe start en één van zijn verre nakomelingen was Abraham, waaruit later het Israëlische volk voortkwam.
Ongeveer tweeduizend jaar later was de geestelijke ontwikkeling van de mens voor de tweede keer zoveel van het pad afgedwaald, dat God Zelf als Jezus op aarde kwam om orde op zaken te stellen. Hij herstelde de morele (Mozaïsche) leefregels ('wetten') in hun oorspronkelijke waarde en voegde er Zijn twee adviezen ('wetten') van de liefde aan toe. Die twee belangrijkste levensadviezen kunnen nu elk mens vrijmaken van zijn bindingen aan de aarde en van zijn eigenbelang, maar in de loop van de eeuwen is Jezus' nieuwe leer langzaam maar zeker verloren gegaan of zodanig veranderd, dat velen het pad niet meer zien en niet weten wat het ware doel van de mens op deze aarde is. Bijna niemand weet of gelooft dat wij allemaal de kans krijgen om door middel van de Zoon God de Vader persoonlijk te mogen ontmoeten, door vanuit liefde voor Hem, liefde voor onze medemensen in onszelf tot ontwikkeling te brengen.

Sinds de komst van Jezus zijn er inmiddels weer tweeduizend jaar verstreken. En uit het Lorberwerk blijkt dat deze huidige tijd nauwkeurig is voorspeld. Lorber heeft namelijk in het GJE een groot aantal voorspellingen van tekenen ontvangen die er op wijzen, dat ongeveer tweeduizend jaar na de opstanding van Jezus er zeer grote maatschappelijke veranderingen zouden optreden. Die voorspellingen zijn onder andere:

1. In GJE 8, 70-73 beschrijft Jezus gedetailleerd zes ontwikkelingsperioden van de natuurlijke aarde, die overeenkomen met de zes scheppingsdagen uit Genesis.
Deze beschrijving komt overeen met de huidige wetenschappelijke visie, dat de aarde gedurende miljoenen jaren vele en grote veranderingen heeft ondergaan. Maar ook dat de mens zich geleidelijk aan ontwikkelt en dat onze geestelijke ontwikkeling in specifieke en herkenbare perioden verdeeld kan worden.

2. Jezus voorspelt in GJE 6, 101:13 dat de mens door middel van de 'de bliksem' (electriciteit) wereldwijd zou gaan communiceren.
In 1903 kwam de eerste telexverbinding tot stand. Nu hebben veel mensen een mobieltje en een computer. Al dergelijke wereldwijde communicatie-mogelijkheden zijn met de hulp van electriciteit gerealiseerd.

3. De mensen zouden zich als een pijl uit de boog in 'ijzeren wagens' (treinen, auto's) gaan verplaatsen. (GJE 6, 101:13; 8, 185:7-8)
De eerste auto werd in 1862 uitgevonden en ongeveer 50 jaar later werden hoge snelheden bereikt. Nu hebben vele honderden miljoenen mensen een auto en raceauto's halen gemakkelijk snelheden van meer dan 300 km per uur.

4. Ook zou de mens schepen gaan bouwen die zo snel als vogels over de zeeën varen. (GJE 5, 46:1; 6, 101:13)
Draagvleugelboten en raceboten zijn inderdaad zo snel als sommige vogels.

5. In GJE 5, 46:1 en deel 6, 101:13 lezen we dat Jezus al vóór 1864 aan Lorber dicteerde dat de mens als een vogel ver weg over zeeën en land zou gaan vliegen.
Het eerste zweefvliegtuig werd in 1891 getest; het eerste gemotoriseerde vliegtuig werd in 1903 gebouwd. Nu is het reizen met een vliegtuig voor velen al heel gewoon geworden.

6. Lorber beschrijft in 1840 een deeltje ('diertje' schrijft hij) dat een triljoenste seconde zou bestaan en dat 'diertje' ontstaat bij de botsing van twee 'zonnestralen' (fotonenbundels). Van daaruit ontstaan alle mogelijke vormen van materie en belichaamde wezens. (Geheimen der Natuur 1a; De Vlieg, 8:15)
De Japanse natuurkundige H. Yukawa krijgt in 1952 de Nobelprijs voor de ontdekking van het meson, een 'elementair deeltje' dat slechts een triljoenste seconde bestaat. Wetenschappers beschouwen een foton, het licht, als een elektromagnetische trilling én als een deeltje.
Een alternatieve theorie van elementaire deeltjes beschrijft een elektromagnetische, circulaire trilling die uiterst snel complexe vormen aanneemt (de snaartheorie, M-theorie). Dergelijke 'deeltjes' vormen de basis van al wat wij als vaste materie ervaren.
7. Al in 1847 schrijft Lorber dat bij de ontwikkeling van het embryo uit de bevruchte eicel, de neuraalbuis (basis van het zenuwstelsel) het eerst wordt aangelegd. (Aarde en maan, 50:8-10)
8. Metalen machines in fabrieken zouden het werk van mensenhanden gaan doen, voorspelt Jezus in het GJE. 8, 186:5.
Inderdaad zijn er tegenwoordig veel robots in onder andere autofabrieken; de automatisering heeft bijzonder veel handwerk overgenomen.
9. De mens zou ongelooflijk diepe gaten in de aarde gaan boren en tegen die tijd zou het laatste gericht voor de deur staan. (GJE 6, 207:12; 8, 51:4)
De enorme aardolieramp van vorig jaar in de Golf van Mexico heeft de hele wereld laten zien hoe diep er al in de aarde wordt geboord.

10. In de Lorberwerken staat meerdere keren dat ontbossing grote milieurampen zou veroorzaken. (GJE 4, 143:5; 5, 109:1 en 109:7)
De opwarming van de aarde, de grote serie rampen van de laatste jaren maken het mogelijk een verband tussen ontbossing en die wereldwijde rampen te leggen.

11. Jezus' uitleg van Jesaja in GJE 7, 171-176 en ook 6, 149: 1-2 geeft een duidelijk beeld van deze tijd.
12. Volkeren zouden zich gaan verzetten tegen de uitbuiting door machthebbers. (GJE 1, 72; 7, 175:17; 8, 51:3-5)
Dit vindt nu plaats in onder andere Griekenland, de Arabische landen in het bijzonder, maar ook in Brazilië. Daar verzetten arme boeren zich tegen oppermachtige landeigenaren.

13. Lorber beschrijft 156 jaar geleden in het GJE dat het heelal miljarden Melkwegen bevat die elk weer uit vele miljoenen zonnen bestaan. (GJE 6, 245:5 e.v.)
Tot 1920 dacht men dat er maar één Melkweg zou bestaan. In 1925 toonde Edwin Hubble aan dat er vele van dergelijke sterrenstelsels zijn.

14. Ongeveer 150 jaar geleden noemde Lorber in het GJE zonnen van een hogere orde in een hiërarchisch opgebouwd systeem en hij onderscheidde die zonnen in onder andere centraalzonnen, middenzonnen en gebiedszonnen, die bijeengehouden worden door één onvoorstelbaar grote 'oercentraalzon'. (GJE 6, 245:8; 6, 247:7)
Omstreeks 1960 stelden astronomen vast dat er quasars zijn, super zware zonnen.

15. Op verschillende plaatsen staat in het GJE dat ongeveer 2000 jaar na de kruisiging van Jezus er grote geestelijke nood zou zijn. Dat het licht van het ware en levende geloof zou doven. De hoogmoed van welgestelde mensen zou alle perken te buiten gaan. (GJE 6, 150:14-17; 7, 174:11; 8, 186; 9, 23:6)
In de huidige tijd neemt het kerkbezoek sterk af en vele bankiers en industriëlen laten zien hoezeer zij de mensheid minachten en hun grenzeloze hebzucht dienen.

Al deze voorspellingen van tekenen wijzen erop dat een volgende periode aanbreekt, of al is aangebroken. Echter, hoe de veranderingen of vernieuwingen waarop Jezus in het GJE duidt, eruit zullen zien en wanneer ze precies optreden, daarover wordt in de werken van Lorber niets gezegd. Misschien gaat het alleen om een algemene mentaliteitsverandering, want de geest van de meeste mensen heeft een materialistische instelling en velen zijn bijzonder sterk op hun eigenbelang gericht.
Maar alle komende veranderingen zullen ongetwijfeld als doel hebben de mens dichter bij een leven vanuit zuivere liefde en ware wijsheid te brengen. Want het werkelijke doel van de mens is en blijft leren handelen vanuit de wijsheid van de liefde.


terug naar Jezus


^