Edgar Cayce - De slapende profeetEdgar Cayce
Wie was Edgar Cayce (1877-1945)? Het hangt ervan af hoe men hem bekijkt. Een groot deel van zijn tijdgenoten kende de 'wakkere' Edgar Cayce als beroepsfotograaf. Een andere deel, voornamelijk kinderen, bewonderde hem als de aardige onderwijzer van de zondagsschool. Zijn eigen familie kende hem als een geweldige echtgenoot en vader.

De 'slapende' Edgar Cayce was een volslagen andere persoon; een paragnost, bekend bij duizenden uit alle rangen en standen, die dankbaar waren voor zijn hulp. Velen van hen geloven inderdaad dat alleen hij hun leven gered of veranderd heeft. De 'slapende' Edgar Cayce stelde medische diagnoses, was profeet en een toegewijd bijbelkenner.
De universiteit van Chicago had zoveel achting voor hem dat in juni 1954 een proefschrift in de filosofie, dat was gebaseerd op een studie van zijn leven en werk, werd geaccepteerd. In dit proefschrift duidde de promovendus hem aan als 'religieus ziener'.

Als kind, toen hij op een boerderij bij Hopkinsville, Kentucky, woonde, waar hij op 18 maart 1877 werd geboren, viel Edgar Cayce al op door waarnemingen die buiten het bereik van de vijf gewone zintuigen lagen. Op zesjarige leeftijd vertelde hij zijn ouders dat hij in staat was 'visioenen' te zien en ermee te praten, soms betrof dit verwanten die kort tevoren waren gestorven. Zijn ouders schreven dit toe aan de verbeelding van een eenzaam kind, beïnvloed door het dramatische taalgebruik tijdens bijeenkomsten voor christelijk réveil, die in dat deel van het land populair waren. Later, toen hij met zijn hoofd op schoolboeken sliep, ontwikkelde hij een vorm van fotografisch geheugen waardoor hij op school snel vooruitging. Maar dit verdween langzamerhand en Edgar kon niet meer dan de zevende klas afmaken voordat hij zijn plaats in de wereld moest zoeken.
Op zijn eenentwintigste was hij verkoper bij een groothandel voor schrijf- en kantoorwaren. In deze periode leed hij onder een progressieve verlamming van zijn keelspieren waardoor hij zijn stem dreigde te verliezen. Toen de artsen geen lichamelijke oorzaak voor deze toestand konden vinden, werd hypnose geprobeerd, maar dat had geen blijvend effect. Als laatste redmiddel vroeg Edgar Cayce een vriend om hem te helpen zo'n hypnotische slaap in te gaan waardoor hij als kind zich de inhoud van zijn schoolboeken zou kunnen herinneren. Zijn vriend gaf hem de noodzakelijke hypnotische suggestie en toen hij zelf een trance teweegbracht, kreeg hij grip op zijn eigen probleem. Hij raadde voor zichzelf een bepaalde medicatie en manuele therapie aan, die met succes zijn stem herstelde en hem zijn gezondheid terug gaf. Daarna deed hij hetzelfde voor iedereen die hulp nodig had.

Een groep artsen uit Hopkinsville en Bowling Green, Kentucky, ging zijn unieke talent gebruiken om hun eigen patienten te diagnosticeren. Spoedig merkten ze dat Cayce alleen maar de naam en het adres nodig had van de patiënt, waar deze ook was, en zich dan telepathisch op geest en lichaam van die persoon afstemde, zo gemakkelijk dat het leek alsof ze beiden in dezelfde kamer waren. Hij behoefde en kreeg niet meer informatie over welke patiënt dan ook. Een van de jonge artsen, dr. Wesley Ketchum, legde een rapport over deze onorthodoxe methodiek voor aan een vereniging voor klinisch onderzoek in Boston. De New York Times van 9 oktober 1910 publiceerde twee pagina's artikelen en foto's. Vanaf die tijd zochten mensen uit alle delen van het land hulp voor hun kwalen bij de 'wonderman'.

Toen Edgar Cayce op 3 januari 1945 stierf in Virginia Beach, Virginia, liet hij meer dan 14.000 gedocumenteerde stenograflsche verslagen na van de telepathisch-helderziende uitspraken die hij had gedaan voor meer dan 8.000 verschillende mensen in een periode van 43 jaar. Naar deze getypte documenten wordt verwezen met de term 'lezingen'. Deze lezingen vormen een van de omvangrijkste en indrukwekkendste verslagen van paranormale waarneming die ooit door een enkel individu zijn voortgebracht. Samen met relevante verslagen, correspondentie en rapporten zijn ze ondergebracht onder duizenden trefwoorden en ter beschikking gesteld van psychologen, studenten, schrijvers en onderzoekers die in toenemende aantallen komen om ze te bestuderen.

Een stichting, die bekend is als de A.R.E. (Vereniging voor Onderzoek en Verlichting, P.O. Box 595, Virginia Beach, Virginia, 23451), werd in 1932 opgericht om deze lezingen te bewaren. Als genootschap waar iedereen lid van kan worden, gaat zij door met het registreren en catalogiseren van de informatie, het opzetten van onderzoekingen en experimenten en het bevorderen van conferenties, seminars en voordrachten. Tot nu toe zijn de gepubliceerde bevindingen beschikbaar gesteld voor leden door de eigen uitgeverij. De Paperbackbibliotheek heeft het nu mogelijk gemaakt een reeks populaire boeken uit te geven over die onderwerpen uit de lezingen van Edgar Cayce die het meest de interesse van het publiek wekken.

Een van Cayces voorspellingen (het ontwikkelen van paranormale vermogens) werd op de volgende wijze verwoord: "De individuen van deze sfeer (aarde) zijn bezig dit (gedachtenoverbrenging) te ontwikkelen, terwijl de zintuigen werden en worden ontwikkeld."
Sommige mensen die naar Cayce kwamen voor lezingen, waren zich al bewust van hun verhoogde geestelijke vermogens en stelden vragen om uitleg over de verschijnselen die ze ondervonden hadden. Een persoon vroeg: "Beïnvloeden de gedachten van een ander persoon op het fysieke vlak een persoon geestelijk of fysiek?"
Cayce antwoordde: "Dat hangt af van de ontwikkeling van het individu, op wie de gedachte gericht kan zijn."
We zijn dan blijkbaar op verschillende niveaus van deze evolutionaire vooruitgang. Het was in deze lezing dat hij de voorspelling deed dat dit zich onder ons allen zou ontwikkelen als een algemene trend.
Een andere persoon die misschien geen paranormale vermogens had maar geïnteresseerd was in de ontwikkeling ervan, vroeg: "Hoe ontwikkelt men paranormale vermogens?"
"De voorbereiding voor morgen is gebouwd op vandaag," zei Cayce haar. De ervaringen die we nu hebben, worden gebruikt voor de groei van mentale en spirituele eigenschappen van de toekomst. Natuurlijk kunnen we ervoor kiezen hen niet te ontwikkelen, precies zoals we kunnen kiezen om ons af te sluiten voor geluiden die hoorbaar zijn voor ons normale hoorvermogen. Het is tenslotte onze wil die onze vooruitgang beheerst. Dat de wil altijd de leidende factor moet zijn om de mens verder te brengen, altijd omhoog, was het inzicht dat we konden verwerven door onze studie van de planeten.
"Aan hem die heeft, en goed gebruikt, zal gegeven worden. Aan hem die heeft en dat voorrecht misbruikt, van hem zal zelfs dat wat hij leek te hebben, worden weggenomen," was een mededeling die Cayce elders gaf maar die hier toepasselijk lijkt. Als we onze paranormale krachten gebruiken, hoe klein ook, zal ons meer gegeven worden, maar we moeten dit echt willen doen om ze te verkrijgen.
In zekere zin vroeg Elia Johansen namens al diegenen onder ons die meer paranormaal zouden willen worden, toen ze de vraag stelde: "Zal ik, terwijl ik in dit lichaam ben, ooit in staat zijn op een hoger niveau te zien en te horen? Hoe kan ik deze kracht ontwikkelen."
"Deze afstemming," zei Cayce, "wordt alleen bereikt door concentratie en door het afstemmen van zichzelf op krachten op hogere niveaus. Een persoon kan verschillende soorten bewustzijnstoestanden aannemen. Als hij zichzelf opent voor deze 'verschillende sferen van begrip', verkrijgt hij een toegang, een visioen, een inzicht, een gehoor, een gevoel op deze verschillende niveaus. Hij bereikt het volgende niveau door de aanwezige gaven te gebruiken."

Geloof in de paranormale bronnen die voor ons toegankelijk zijn, zoals ze voor Cayce waren, komt alleen door persoonlijke ervaring. Er zijn wetten die het gebruik van deze krachten regeren, precies zoals wetten het gebruik van elektriciteit regeren en ze kunnen net zo gevaarlijk zijn als ze verkeerd worden gebruikt! Zelfs Cayce was niet altijd in staat om de gegevens of de collectieve geest voor een persoon te lezen als de persoon onwillig was om zich te onderwerpen aan de suggestie. Soms werd hij belemmerd door zijn eigen zwakke gezondheid. Soms ook was de geestelijke houding van degenen om hem heen niet in overeenstemming met de gezochte informatie.
In een bepaald geval kwam er helemaal geen informatie door omdat "de gevoelens van de aanwezigen aanstuurden op een afwijking van het gezochte."
"De ontwikkeling moet zelfontwikkeling zijn, zielsontwikkeling." Zo adviseerde Cayce een jonge student elektrotechniek over "het juist ontwikkelen van paranormale vermogens." Hij zei dat deze persoon geestelijk, lichamelijk en spiritueel goed in evenwicht was, maar dat hij zijn paranormale krachten kon gebruiken voor of een erg hoge ontwikkeling of voor het richten ervan naar destructieve krachten, hoewel niet altijd opzettelijk.
Hij werd dus gewaarschuwd: "Vind het zelf. Vind wat het ideaal van het zelf is. En hoe hoog dat ideaal is. Bestaat het uit of behoort het tot zelfontwikkeling of onbaatzuchtige ontwikkelirig ten gunste van het ideaal? En overtuig u ervan dat het ideaal van spirituele aard is...
En wees niet tevreden met een andere gids dan van de Genadetroon zelf... En wie kan er beter zo'n gids zijn om hem te onderwijzen dan de Schepper van het universum? Want Hij heeft gezegd: "Als ge me zoekt, zult ge me vinden" en "Ik zal u niet in de steek laten" maar als ge oprecht zijt in uw bedoeling, in doel, in verlangen, Ik zal u alle dingen in uw herinnering brengen die behoeften zijn voor uw ziel, uw geest, uw lichaam en ontwikkeling..."
Dit is een belofte van Hem die alle beloften kan vervullen die zijn gedaan aan iedere ziel die Zijn aangezicht zoekt, Zijn wegen. Spreek daarom vaak met uw Schepper. En laat uw meditatie zijn:
"Heer, gebruik me op die wijze, op die manier, waarop ik, als uw zoon, uw dienaar, het meest dienstbaar kan zijn voor mijn medemens. En moge ik Zijn bevelen kennen, Vader, zoals Gij hebt beloofd dat als we naar Hem zouden luisteren, dat wat we in Zijn naam vragen, het onze moge zijn. Ik eis die relatie op, Vader, en ik zoek uw raad dag na dag!"

Deze jonge man werd verteld dat hij raad van binnen zou ontvangen en de antwoorden 'in de geest' zou kennen. Als een kameraad of vriend of broeder langs zou komen 'als een wegwijzer langs de levensweg,' zou hij weten dat hij tot die persoon was geleid en 'die weg moest bewandelen' en leren wat die persoon hem kon onderwijzen.

Telepathie lijkt een van de gewoonste vormen van buitenzintuiglijke waarneming en het gemakkelijkst te ontwikkelen. "Geef mij de principes en technieken van bewuste telepathie," vroeg een persoon.
"Het bewustzijn van Zijn voortdurende aanwezigheid," luidde het antwoord. "Want Hij is alle macht, alle gedachten, het antwoord op elke vraag. Begin eerst met z'n tweeën te oefenen. Stel een tijd vast en de een schrijft op dat moment op wat de ander aan het doen is. Doe dit twintig dagen. En ge zult bemerken dat ge de sleutel tot telepathie hebt."

Bewerkt uit: Mary Ellen Carter, De Voorspellingen van Edgar Cayce, De Ster


terug naar het overzicht


^