De betekenis van de verdorde vijgenboom


Inhoud


verdorde vijgenboom
met zinnebeeldige betekenis
De tekst volgens Mattheus en Markus
De zinnebeeldige betekenis van de tekst volgens Steiner
De vijgenboom als plantkundige soort
De vijgenboom en de bijbel
De vijgenboom spreekt van rust, vrede en Gods zegen.
De vijg als 'vrucht'
Iedereen zal onder zijn eigen vijgenboom zitten.
Bijbelteksten

De tekst volgens Mattheus 21:17-22:
21:17 En Hij verliet hen en ging buiten de stad (Jeruzalem) naar Betanië en overnachtte daar.
21:18 Des morgens vroeg, bij zijn terugkeer naar de stad, werd Hij hongerig.
21:19 En daar Hij een vijgeboom aan de weg zag staan, ging Hij erheen, doch Hij vond niets daaraan, dan alleen bladeren. En Hij zei tot hem: Nooit groeie aan u enige vrucht meer, in eeuwigheid! En terstond verdorde de vijgeboom.
21:20 En toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden: Hoe is de vijgeboom zo terstond verdord?
21:21 Maar Jezus antwoordde en zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden.
21:22 En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.

Volgens Markus 11:12-24:
11:12 En de volgende dag, toen zij van Betanië kwamen, werd Hij hongerig.
11:13 En toen Hij van verre een vijgeboom zag, die bladeren had, ging Hij daarheen om te zien of Hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen, vond Hij er niets aan dan bladeren; want het was de tijd niet voor vijgen.
11:14 En Hij antwoordde en zeide tot hem. Nooit ete meer iemand vrucht van u in eeuwigheid! En zijn discipelen hoorden het. […]
11:19 En toen het laat werd, gingen zij de stad uit, naar buiten.
11:20 En toen zij des morgens vroeg langs de vijgeboom kwamen, zagen zij, dat hij van de wortel af verdord was.
11:21 En Petrus herinnerde het zich en zeide tot Hem: Rabbi, zie de vijgeboom, die Gij vervloekt hebt, is verdord.
11:22 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God.
11:23 Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.
11:24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden.

Over deze teksten bestaan veel verklaringen. Voor hen die geen gevoel hebben voor de zinnebeeldige, geestelijke betekenis die veel bijbelteksten hebben, is deze daad van iemand als Jezus iets onbegrijpelijks. Als de tekst letterlijk wordt genomen, wat sommige rechtlijnige denkers doen, dan handelt Jezus hier op een wijze die een godsdienststichter onwaardig is. Zie daarom hieronder voor de verhelderende verhandeling van Steiner over dit onderwerp.

terug naar de Inhoud

De zinnebeeldige betekenis van de tekst volgens Rudolf Steiner
Om een gebeurtenis als die met de vijgeboom te verklaren, heeft Steiner een inleiding van acht voordrachten nodig (in de cyclus over het Markus-Evangelie) en pas daarna kan hij die bewuste gebeurtenis in het juiste licht plaatsen. Steiner sprak over dit onderwerp in september 1912.
"Wie occulte schriften kan lezen, die zal in de 'vijgeboom' vooreerst hetzelfde herkennen als datgene waarvan bij Boeddha gesproken is, die onder de 'Bodhiboom' zat en de verlichting ontving voor zijn prediking in Benares. 'Onder de Bodhiboom' is hetzelfde als: 'onder de vijgeboom'.
Wereldhistorisch bekeken was men ten tijde van Boeddha wat betreft het menselijke helderzien nog in de 'tijd van de vijgen', dat betekent, men verkreeg de verlichting, zoals het bij Boeddha het geval was, (door meditatie) onder de Bodhiboom, onder de vijgeboom. Nú was dat niet meer zo. Dat moesten de apostelen inzien. Nu was het wereldhistorische ogenblik aangebroken dat aan die boom, waaronder Boeddha zijn verlichting ontving, geen vruchten meer waren. En wat met de gehele mensheid toen gebeurde, dat spiegelde zich op die dag in de ziel van de Christus.
Ook in Empedokles van Sicilië zien wij een representant van de mensheid, een representant voor vele mensen, die eveneens hongerden omdat hun ziel niet meer de openbaring vond die hun vroeger gegeven werd, en die het nu moest stellen met 'de abstracties van het Ik' (de persoonlijke overwegingen van de geest. Freek). Zo kunnen wij van de 'hongerende' Empedokles spreken, van de honger naar de geest die alle mensen van de nieuw aangebroken tijd voelden. En de ganse honger van de mensheid sloeg neer in de ziel van de Christus Jezus juist vóór het Mysterie van Golgotha aanbrak. En de apostelen moesten dit geheim deelachtig worden en ervan weten.
Christus leidde ze naar de vijgeboom en sprak van het geheim van de Bodhiboom. Hij verzweeg - omdat het geen betekenis meer had - dat Boeddha nog wel vruchten aan deze vijgeboom had gevonden. Maar nu was het 'niet meer de tijd van de vijgen' die Boeddha ten tijde van de prediking te Benares van de Boddhiboom had gehaald; Christus moest integendeel vaststellen dat voor alle eeuwigheid nooit meer de kennisvruchten zouden rijpen aan de boom waarvan het licht van Benares uitstroomde: nú moesten ze komen van het (aanstaande) Mysterie van Golgotha.

Welk feit hebben wij voor ons? Het feit dat de Christus Jezus met zijn apostelen van Bethanië naar Jeruzalem gaat en dat bij die gelegenheid bij de apostelen een bijzonder sterk gevoel, een bijzonder sterke kracht tevoorschijn wordt geroepen die in de zielen van de apostelen helderziende krachten naar voor haalt, zodat ze vooral naar imaginaties (verbeeldingen) neigen. Er worden helderziende, imaginatieve krachten gewekt bij de apostelen.
Zij zien helderziend de Bodhiboom, de vijgeboom, en de Christus bewerkstelligt bij hen het inzicht dat van de Bodhiboom geen kennisvruchten meer kunnen komen; want het is 'niet meer de tijd voor de vijgen', d.w.z. de oude kennis, het oude inzicht. Voor alle eeuwigheid zal deze boom verdord zijn en een nieuwe boom moet groeien, de boom die bestaat uit het dode hout van het Kruis, waaraan niet de vruchten rijpen van het oude inzicht, maar de vruchten die de mensheid moet hebben van het Mysterie van Golgotha, dat met het kruis van Golgotha als een nieuw zinnebeeld verbonden is.
In plaats van het beeld van de Boeddha, gezeten onder de Bodhiboom is er nu een ander beeld in de wereldgeschiedenis gekomen: het beeld van Golgotha, waar een andere boom, de boom van het kruis, opgericht is, waaraan de levende vrucht van de zich openbarende Mensengod hing, opdat van Hem het nieuwe inzicht zou uitstromen van de zich altijd maar verder ontwikkelende (geestelijke) boom die in alle eeuwigheid vruchten moet dragen."

De 'vijgenboom' is een zinnebeeld van wijsheid (vruchten, geestelijk voedsel) die vanuit de geestelijke wereld (valt uit de boom) door het helderzien van de mens in de Oudheid aan de mensheid werd gegeven (door een inval, een ingeving).
Daarvoor in de plaats komt nu de zelfbewerkte geestelijke ontwikkeling van de mens door 'kruisiging en opstanding', door 'zelfverwerkelijking en hereniging', door op geestelijke wijze de diepere betekenis van het voorbeeld van Jezus, van diens kruisiging en opstanding, na te volgen. (Freek)

terug naar de Inhoud

De vijgenboom als plantkundige soort
Familie Ficaceae, de Moerbei-achtigen, inheems in het Midden-Oosten en India

vijgenboom
bron: tuinen.nl
De eetbare vijg (Ficus carica) hoort bij dezelfde plantenfamilie als de Ficus elastica, de rubberboom en de Ficus religiosa (Bodhiboom). De vijg is een schijnvrucht (zoals de appel en de peer), dat wil zeggen dat de vele pitjes in de vijg de echte vruchtjes zijn. Alleen de vrouwelijke vijgenbomen dragen deze schijnvruchten. Oorspronkelijk stamt deze plant uit Turkije, Syrië en Palestina, het gebied waarin de verhalen van de bijbel zich afspelen.

De vrouwelijke vijgenboom draagt twee tot drie keer per jaar vruchten; vijgen worden dan ook twee tot drie keer per jaar geoogst: de vroege in juni tot de late in augustus. De eerste vruchten, die al vóór de winter worden gevormd, draagt de boom voordat hij in blad staat; dan komen de bladeren en daarna de tweede en derde dracht. Vlak voor het begin van de winter vormen zich de kleine knoppen van de jonge vijgen. De wintervruchten overleven een zachte winter en zo niet, dan worden er in het voorjaar weer nieuwe gevormd.
Vijgen waren in het genoemde gebied een belangrijk voedingsmiddel. De Israëlieten aten de vroege oogst meestal als vers fruit. De latere oogst droogden ze om het hele jaar door te gebruiken. Gedroogde vijgen konden tot koeken worden geperst, waaraan soms nog amandelen werden toegevoegd. Die vijgenkoeken waren makkelijk mee te nemen en waren voedzaam en lekker.

bladerdak en wortelstelsel
De vijgenboom past zich aan de meeste grondsoorten aan en door zijn wijdvertakte wortelstelsel kan hij de lange, droge zomers van het Midden-Oosten goed verdragen.
De onvruchtbare mannelijke boom heeft geen economische waarde en neemt alleen maar de plaats van een vruchtbare boom in; hij is niet nodig voor bestuiving en om die reden wordt hij omgehakt als blijkt dat er na een paar jaar geen vruchten aan komen.

terug naar de Inhoud

De vijgenboom en de bijbel
De vijgenboom en de wijnstok komt men regelmatig in de bijbel tegen, ze worden ook meerdere malen samen genoemd. Er is bijvoorbeeld een gelijkenis die handelt over een vijgenboom die in een wijngaard was geplant (Lukas 13:6).
De boom heeft een dik bladerdak; uit de zon en in de schaduw, en zeker als er ook een windje is, is het er aangenaam om te zitten; beter dan onder een afdak aan het huis of onder een tent. Om die reden bestudeerden de rabbijnen de bijbel onder een vijgenboom en bespraken ze er met elkaar godsdienstige onderwerpen. Hier was ook een geschikte plaats om te bidden; de uitdrukking 'onder de vijgenboom zitten' duidt daar ook op. Zie bijvoorbeeld Johannes 1:48 'Waar kent u mij van?' vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: 'Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.'

Het gezegde: 'Onder zijn wijnstok en vijgenboom zitten' betekent: een rustig en onbezorgd leven leiden. De wijnstok en de vijgenboom zijn in de bijbel onder andere symbool voor vrede en welvaart. Het kunnen genieten van de vruchten van de eigen wijnstok en vijgenboom werd als een grote zegen beschouwd.

terug naar de Inhoud


eetbare vrucht van Ficus carica
De vijgenboom spreekt van rust, vrede en zegen van God.
"... zodat Juda en Israël gerust woonden, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Berseba, gedurende het gehele leven van Salomo." (1 Koningen 4:25)
"Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de Here der heerscharen heeft het gesproken." (Micha 4:4; zie ook Zacharia 3:10)
De vijgenboom wordt hier als beeld gebruikt voor een tijd van vrede en rust in het verleden, maar ook voor de vrede die er zal zijn in het Koninkrijk Gods.

De mening dat de vijgenboom het beeld van Israël zou zijn, is onjuist: het beeld van Israël is de olijfboom; vergelijk Rom. 11:24 en Jer. 11:16 'Een groene olijf, schoon van prachtige vrucht, heeft de Here u genoemd.' Het is ook de olijfboom die voorkomt in het wapen van Israël, niet de vijgenboom.
In geen enkele tekst in de bijbel is de vijgenboom een beeld van Israël. Wel wordt Israël één keer vergeléken met vijgen (Hos. 9:10) en, in ongunstige zin, met een vijgenboom die geen vruchten draagt (Jer. 8:13).

terug naar de Inhoud

De vijg als 'vrucht'

de bloeiwijze van de vijg
bron: volkoomen.nl
De vijg is in feite geen vrucht, maar een bloeiwijze. Deze bloeiwijze is een peervormig gebogen, groene bloembodem. Deze bloembodem is van binnen hol en heeft bovenin een kleine opening; hij lijkt op een kruik. In de holte daarvan bevinden zich de bloempjes: de mannelijke meeldraad-bloempjes bovenin, de vrouwelijke stamperbloempjes in het midden. Ze zijn heel klein, zitten met honderden dicht op elkaar en bloeien binnen deze bijzondere bloeiwijze.
Onderin bevinden zich de zogenaamde galbloemen, die steriel zijn en waartussen een kleine soort galwesp leeft. De galwesp gaat door de nauwe opening naar binnen en naar buiten, en neemt bij die beweging stuifmeel mee. Daarmee worden andere bloeiwijzen bestoven en de wesp zorgt zo voor de bevruchting van de stamperbloempjes in andere vijgen.
Wilde vijgenbomen hebben op eenzelfde plant drie generaties bloeiwijzen door drie fasen van ontwikkeling. De herfstgeneratie zorgt voor de voortplanting van de galwespen; de voorjaarsgeneratie dient voor de vorming van stuifmeel en uit de zomergeneratie komen de eetbare vijgen voort.
In warme streken geeft een vijgenboom wel drie tot vier oogsten per jaar; hij staat daardoor bekend om zijn de vruchtbaarheid. Hij wordt de ‘boom der wijsheid’ genoemd, omdat hij pas uitloopt als er geen nachtvorst meer wordt verwacht.
In Oosterse mythologieën is de vijgenboom met sommige goden verbonden.

Het bijzondere van de vijg is de ingekeerde vorm: de bloemetjes zijn onzichtbaar - zij komen tot bloei in het donker van hun eigen binnenwereld. Bevruchting en rijping geschieden in het verborgene.
Dat is een mooi beeld van hen, die in de koele schaduw van de vijgenboom kwamen zitten om te studeren en te bidden, om door inkeer tot zichzelf te komen... bij hen geschiedde de - geestelijke - rijping ook in het verborgene van hun binnenwereld; en zoals de galwesp de vijg helpt bij haar rijping, doen ook Gods engelen dat bij de biddende mens.

terug naar de Inhoud

Iedereen zal onder zijn eigen vijgenboom zitten.
Volgens het boek Plantenleven in de Bijbel is 'de schaduw onder een vijgenboom koeler en frisser dan in een tent'. In het oude Israël boden vijgenbomen die aan de rand van wijngaarden groeiden, arbeiders op het veld een ideaal plekje voor een korte pauze. Aan het einde van een lange, hete dag konden gezinsleden onder hun vijgenboom zitten en van elkaars gezelschap genieten. Vandaar dat het zitten onder zijn eigen vijgenboom vanaf de tijd van koning Salomo een afbeelding was van vrede, welvaart en overvloed. (1 Koningen 4:24-25)
Bovendien beloont de vijgenboom zijn eigenaar met een overvloed aan voedzame vruchten. Eeuwen daarvoor had de profeet Mozes het Beloofde Land beschreven als 'een land van vijgen' (Deuteronomium 8:8). Twaalf verspieders leverden het bewijs van de vruchtbaarheid van het land door vijgen en andere vruchten naar het Israëlitische kamp mee terug te nemen (Numeri 13:21-23). In de negentiende eeuw berichtte een reiziger die de bijbelse landen bezocht, dat de vijgenboom daar een van de meest voorkomende bomen was. Dat is er de oorzaak van dat er in de bijbel vaak over vijgen en vijgenbomen wordt gesproken.


hartvormig blad van
de Ficus religiosa
De vrouw Abigaïl gaf aan David 200 koeken van samengeperste vijgen, ongetwijfeld met de gedachte dat dit voedsel ideaal was voor vluchtelingen (1 Samuël 25:18-27). Samengeperste vijgen werden ook als geneesmiddel gebruikt. Zo werd er een kompres van samengeperste, gedroogde vijgen op een zweer gelegd die koning Hizkia ernstig ziek maakte, hoewel zijn genezing voornamelijk te danken was aan Gods tussenkomst. (2 Koningen 20:4-7)
In de oudheid waren gedroogde vijgen in het hele Middellandse-Zeegebied erg in trek. De staatsman Cato hield een vijg omhoog om de Romeinse senaat ertoe te overreden de Derde Punische Oorlog, tegen Carthago, te beginnen. De beste gedroogde vijgen in Rome kwamen uit Caria (Klein-Azië). Daarom werd carica de Latijnse naam voor gedroogde vijgen. Diezelfde streek in wat nu Turkije is, brengt nog steeds gedroogde vijgen van uitstekende kwaliteit voort.
Israëlitische boeren plantten vaak vijgenbomen in wijngaarden, maar hakten de onvruchtbare bomen om. Goede grond was te schaars om te verspillen aan bomen die niets voortbrachten. In Jezus' illustratie van een onvruchtbare vijgenboom zei de landeigenaar tot de wijngaardenier: „Ik kom nu al drie jaar vruchten aan deze vijgeboom zoeken, maar heb er geen gevonden. Hak hem om! Waarom zou hij de grond nog nutteloos beslaan?" (Lukas 13:6-7) Ook omdat in Jezus' tijd op fruitbomen belasting werd geheven, was elke onvruchtbare boom een ongewenste last.

terug naar de Inhoud

Bijbelteksten

het blad van Adam en Eva (Genesis 3:7)
'Daarom regen ze vijgenbladen aan elkaar
en maakten er lendenschorten van.'
De vijgeboom is de eerste plant die in de Bijbel met name wordt genoemd (Gen. 3:6-7).
Vijg en wijnstok zijn symbolen van vrede (Micha 4:4 en 1 Kon. 10:27).
Zij behoren tot de zeven zegeningen, die God het land heeft geschonken (Hooglied 2:11-13, Job 1:49 en Matth. 24:32).
Zij zijn een beeld van vrede en rust. (Micha 4:4) … geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt.

Want alles aan deze zijde van de Rivier, van Tifsah tot Gaza, ja, alle koningen aan deze zijde van de Rivier, hield hij (Salomo) in onderworpenheid; en louter vrede werd zijn deel in elke streek die van hem was, rondom. En Juda en Israël bleven in zekerheid wonen, ieder onder zijn eigen wijnstok en onder zijn eigen vijgenboom, van Dan tot Berseba, al de dagen van Salomo (1 Kon. 4:24-25).
Zolang Salomo leefde konden de inwoners van Juda en Israël onbezorgd onder hun wijnrank en hun vijgenboom zitten (1 Kon. 5:5).
De vijgenboom hangt samen met Israël (Hosea 9:10; Jeremia 24:1-10) en Jezus bedoelde de vijgenboom als een teken van zijn terugkeer: Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. (Mattheus 24:32-33).


de terebinth (terpentijnboom)
bron: Wikipedia
Genesis 18:1 De Heer verscheen opnieuw aan Abraham, bij de terebinthen van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. 2 Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep 3 en zei: 'Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. 4 Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. 5 Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?' Zij antwoordden: 'Wij nemen uw uitnodiging graag aan.'
(De terebinth is een boom uit een andere familie, maar met dezelfde vorm als een vijgenboom.)

Rechters 9:10-11 Toen vroegen ze het aan de vijgenboom: "En u, wilt u onze koning zijn?" Maar de vijgenboom antwoordde: "Zou ik ophouden mijn zoete vruchten af te staan, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?"
1 Koningen 5:5 Zolang Salomo leefde, konden de inwoners van Juda en Israël, van Dan tot Berseba, onbezorgd onder hun wijnrank en hun vijgenboom zitten.
2 Koningen 18:31 Luister dan niet naar hem. Want dit zegt de koning van Assyrië: 'Geef u over en stel u onder mijn hoede, dan kan ieder van u van zijn wijnstok en zijn vijgenboom eten en het water uit zijn eigen put drinken.'
Psalmen 105:33 Hij trof hun wijnstok en vijgenboom en verwoestte de bomen in hun gebied.
Spreuken 27:18 Wie een vijgenboom met zorg omringt, zal zijn vruchten eten, wie zorg heeft voor zijn Heer, wordt door hem gerespecteerd.
Hooglied 2:13 De vijgenboom is al vol vruchten, de wijnstok rankt en geurt. Sta op, vriendin, mooi meisje, kom!
Jesaja 34:4 De sterren aan de hemel vergaan, als een boekrol wordt de hemel opgerold. Alle sterren vallen neer, zoals bladeren vallen van een wijnstok of verschrompelde vruchten van een vijgenboom.
Jesaja 36:16 Luister dan niet naar hem. Want dit zegt de koning van Assyrië: 'Geef u over en stel u onder mijn hoede, dan kan ieder van u van zijn wijnstok en zijn vijgenboom eten en het water uit zijn eigen put drinken.
Jeremia 8:13 Als ik wil oogsten - spreekt de Heer - zijn er geen druiven aan de wijnstok, geen vijgen aan de vijgenboom, en zijn de bladeren verdord. Mijn geboden overtraden zij steeds.'
Hosea 2:14 Ik verwoest haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan zij zei: 'Het zijn geschenken die mijn minnaars me hebben gegeven.' Ik laat ze verwilderen en geef ze prijs aan de dieren.
Hosea 9:10 Als druiven in de woestijn, zo vond ik Israël, jullie voorouders keurde ik als vroege vijgen, eerstelingen van de vijgenboom. Maar zij - zodra ze in Baäl-Peor waren, wijdden ze zich aan de god van de schande. Ze werden even weerzinwekkend als het voorwerp van hun liefde.
Joël 1:7 Het maakte dode takken van mijn wijnstok en brandhout van mijn vijgenboom: naakt en kaal zijn ze, omvergehaald, de wijnranken zijn verbleekt.
Joël 1:12 De wijnstok is verdroogd, de vijgenboom verdord; granaatappel, dadelpalm en appelboom, ja, alle bomen zijn verdord. Verdord is ook de vreugde onder de mensen.
Joël 2:22 Wees niet bang meer, dieren van het veld, want een kleed van groen bedekt de woestijn, de bomen dragen volop vrucht, vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom.
Micha 4:4 Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken.
Habakuk 3:17 Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining.
Haggai 2:19 Het is waar dat het zaad nog ongebruikt in de schuur ligt, en ook hebben de wijnstok en de vijgenboom, de granaatappel en de olijf nog geen vrucht gedragen, maar vanaf vandaag zal ik jullie mijn zegen geven.'
Zacharia 3:10 Op die dag - spreekt de Heer van de hemelse machten - zullen jullie elkaar uitnodigen onder de wijnrank en onder de vijgenboom.'

Mattheus 21:19 Langs de weg zag hij een vijgenboom staan. Hij liep ernaartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei hij tegen de boom: 'Nooit ofte nimmer zul je meer vrucht dragen!'
Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom.
Mattheus 21:20 Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd: 'Hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdorde?'
Mattheus 21:21 Jezus antwoordde: 'Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: "Kom van je plaats en stort je in zee," en het zal gebeuren.
Mattheus 24:32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.
Markus 11:13 Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden, maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten; het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen.
Markus 11:20 Toen ze 's morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was.
Markus 11:21 Petrus herinnerde zich het voorval en zei: 'Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord.'
Markus 13:28 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.
Lukas 13:6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: 'Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen.
Lukas 13:7 Hij zei tegen de wijngaardenier: "Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit."
Lukas 19:4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam.
Lukas 21:29 Hij vertelde hun ook een gelijkenis: 'Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Johannes 1:48 'Waar kent u mij van?' vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: 'Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.'


terug naar de vragenlijst


^