vrijheid


Groei is alleen mogelijk als er ruimte is om te groeien. Voor gééstelijke groei betekent die ruimte: vrijheid, namelijk beslissingsvrijheid, vrijheid om te handelen naar eigen inzichten en besluiten. Daardoor is de vrije keuze van de menselijke geest een onvermijdelijk vereiste om geestelijk te kunnen groeien. Omdat geestelijke groei zin en doel is van het bestaan, zal deze keuzevrijheid ook altijd door geestelijke begeleiders worden geëerbiedigd.

Geestelijke groei vindt plaats door omvorming, waarbij de manier waarop de geest met de eigen vermogens omgaat, wordt omgevormd van een toestand van onbewustheid en onbeheerstheid, naar een toestand van bewustheid en beheerstheid. Die omvorming geschiedt doordat de geest leert om de eigen vermogens bewust en beheerst te gebruiken door de dagelijkse gebeurtenissen te verwerken tot ervaringen. Het uiteindelijke gevolg daarvan is de ontwikkeling van het geweten en de deugden.
Die dagelijkse gebeurtenissen komen op de geest toe in de tijd als stroom van gebeurtenissen. Die gebeurtenissen zijn leerzaam doordat de geest, door ze te verwerken, leert om de eigen geestelijke vermogens te gebruiken. Deze gebeurtenissen zijn verweven met het lot, waarvan de oorspronkelijke betekenis is: datgene, wat ons toevalt; datgene, wat op ons toekomt. Wat op de geest toekomt in de tijd als stroom van gebeurtenissen, is het eigen lot. Voor dit lot is gekozen vóórdat de geest voor een nieuw bestaan naar de aarde overging, omdat de geest in de geestelijke wereld beseft welke ervaringen als lesstof nodig zijn, om weer nieuwe stappen te kunnen zetten op de levensweg, de weg van geestelijke groei.

Een aantal belangrijke lotgevallen liggen vast, maar in het lot als stroom van gebeurtenissen is ook een zekere vrijheidsgraad. Daardoor ligt het lot niet geheel vast, maar kan zich gedeeltelijk aanpassen door de invloed van de geestelijke begeleiders en door de invloed van de vrij beslissende geest op aarde. Die vrijheidsgraad in het lot hangt samen met de vrije keuze van de menselijke geest. Alleen door die vrijheidsgraad is er een uitwerking van die vrije keuze op het lot mogelijk, waardoor de menselijke geest door het eigen gedrag de loop van het lot bepaalde wendingen kan geven en waardoor de loop van het lot zich kan aanpassen aan het leren van de geest.
Zou die vrijheidsgraad in de loop der gebeurtenissen er niet zijn, dan zouden zij een vaste, onveranderlijke loop hebben. De geest zou dan alleen maar een toeschouwer zijn die naar een film kijkt, die zich onafhankelijk van zichzelf als toeschouwer voor zijn of haar ogen afspeelt. Een vrije keuze is daarbij een onmogelijkheid.

Door de vrije keuze van de geest en de vrijheidsgraad in de loop van het lot, ontstaat er een bepaalde mate van onzekerheid in de wending die de loop der gebeurtenissen kan nemen. De loop der gebeurtenissen ligt voor een deel vast en is daardoor voorspelbaar, maar een ander deel is vrij in zijn loop en voor zijn wending afhankelijk van de vrije keuze, die de menselijke geest maakt en van de inwerking van de geestelijke begeleiders.
Daardoor bestaat er in de tijd als stroom van gebeurtenissen een onzekerheid, die ook de toekomst onzeker en onvoorspelbaar maakt. Alle menselijke geesten zijn door een onzichtbaar netwerk met elkaar verbonden en alle gevolgen van de keuzes die zij gezamenlijk maken, hebben tot gevolg dat het dagelijkse bestaan vol zit met met onvoorspelbare gebeurtenissen en verrassende ervaringen, met onverwachte voorspoed en tegenspoed. Als de geest aan dit bestaan begint, stelt die zich bloot aan de vrijheid van handelen - zowel in gunstige als in ongunstige zin - van alle medemensen.

Door de onzekerheid over wat de toekomst de menselijke geest zal brengen, kan er een angst voor de toekomst bestaan. Niemand weet zeker, wat hem of haar over vijf minuten te wachten staat, ook de geestelijke begeleiders in de geestelijke wereld weten het niet op alle punten zeker. Daardoor is de leerschool die de geest in dit tijdelijke bestaan doorloopt een heel bijzondere, want niet alleen is de geest hier schijnbaar aan zichzelf overgelaten door de onbewustheid van zichzelf en van de geestelijke begeleiders - om de vrije en daardoor ook onzekere keuze mogelijk te maken - maar ook is de loop der leerzame gebeurtenissen vol onzekerheden.
Het enige wat zekerheid biedt is het inzicht dat alles wat gebeurt, uiteindelijk geestelijke groei tot gevolg heeft, doordat alle gebeurtenissen - hoe onbegrijpelijk ook - de geest ertoe aanzetten een bewust en beheerst gebruik te gaan maken van de geestelijke vermogens. Alleen dát heeft geestelijke ontwikkeling tot gevolg, hier of later thuis in de geestelijke wereld. Alleen inzichten zoals geestkunde die biedt, kunnen zekerheid en vastheid geven temidden van de onzekerheden van dit tijdelijke bestaan, door dit te laten zien in het licht van de eeuwigheid. Daardoor krijgt juist de onzekerheid scheppende vrijheid de hoogste waarde: zij maakt geestelijke groei mogelijk.


terug naar de woordenlijst V


^